ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Το έργο SchoolsGoGreen ευθυγραμμίζεται με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ που συντάχθηκε το 2019 (EU Green Deal 2019), η οποία ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναλάβουν την πρόκληση του πράσινου μετασχηματισμού και της μετάβασης προς έναν πιο πράσινο και υγιή πλανήτη. Στις μέρες μας, η επίλυση των οικολογικών προβλημάτων απαιτεί την αύξηση της ευαισθητοποίησης, των στάσεων και των γνώσεων των ανθρώπων σχετικά με τις θεματικές της βιώσιμης ανάπτυξης και περιβαλλοντικής προστασίας. Το έργο στοχεύει στην προώθηση ενός εκπαιδευτικού πλαισίου που επικεντρώνεται στις πράσινες δεξιότητες και τη συμπλήρωση 8 βασικών σχετικών ικανοτήτων. Το έργο θα παρέχει επίσης μια ολοκληρωμένη εργαλειοθήκη μέσα από ένα Πράσινο Εκπαιδευτικό Πακέτο που θα προωθεί τις σχετικές γνώσεις, ικανότητες, αξίες και στάσεις που απαιτούνται για να ζει κανείς σε βιώσιμες κοινότητες, παρέχοντας παράλληλα διαδικασίες αξιολόγησης μέσω των Ανοιχτών Σημάτων (Open Badges) και καινοτόμες δραστηριότητες για παιδιά, όπως τα Go Green Homes, Go Green Mummies, Be My Green Model κ.λπ.

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΣ

Άμεση Ομάδα-στόχος: Δασκάλοι και μαθητές (6-12 ετών) δημοτικού

Έμμεσες ομάδες-στόχοι: Σχολεία, ΜΚΟ, τοπικές αρχές, ενώσεις γονέων, φορείς χάραξης πολιτικής κ.λπ.

ΣΤΟΧΟΙ

  • Να βοηθήσει και να υποστηρίξει παιδιά και εκπαιδευτικούς του δημοτικού σχολείου να δημιουργήσουν τη δική τους Ολοκληρωμένη Σχολική Πράσινη Πολιτική.
  • Να προωθήσει μια φιλική προς το περιβάλλον νοοτροπία που θα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος και στην πρόληψη της κλιματικής αλλαγής.
  • Να εφοδιάσει τους μαθητές από πολύ μικρή ηλικία με γνώσεις και ικανότητες για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων και προκλήσεων.
  • Να αναβαθμίσει τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών και να βελτιώσει τις μεθοδολογίες και τα εργαλεία διδασκαλίας τους, ώστε να μπορούν να συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
εταίροι
0
πακέτα εργασίας
0
μαθητευόμενοι
0
teachers
0
elGreek