The Institute of Environmental Protection

National Research Institute (IOS-PIB)

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy został utworzony w 1973 r., a w latach 1974-1986 funkcjonował w ramach Instytutu Kształtowania Środowiska. Instytut został reaktywowany zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 1 kwietnia 1986 roku. Instytutowi powierzono prowadzenie kompleksowych badań środowiska, w tym procesów i skutków degradacji środowiska oraz opracowywanie polityki państwa. We wrześniu 2010 roku Instytut uzyskał status Państwowego Instytutu Badawczego. Nadzór nad Instytutem Ochrony Środowiska - Państwowym Instytutem Badawczym sprawuje Minister Środowiska.

Zakres działalności Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego

Do zakresu działania Instytutu należy w szczególności opracowywanie podstaw naukowych i technicznych dla ochrony środowiska, ochrony przyrody, programów przeciwdziałania zmianom klimatu oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w następujących dziedzinach:

 • kompleksowe badania środowiskowe obejmujące: procesy i skutki degradacji środowiska;
 • plany i programy ochrony środowiska;
 • ochrona przed zanieczyszczeniami powietrza;
 • przeciwdziałanie zmianom klimatu;
 • ochrona przed hałasem;
 • ochrona krajobrazu;
 • ochrona naturalnej dzikiej przyrody;
 • ochrona i przywracanie biologicznie czynnej powierzchni ziemi;
 • ochrona i odnowa zasobów wodnych;
 • gospodarka odpadami;
 • zarządzanie chemikaliami w środowisku;
 • ekotoksykologia.

Kontakt: Dr inż. Krystian Szczepański

E-mail: krystian.szczepanski@ios.gov.pl

Kontakt: Dr Marta Kijeńska

E-mail: marta.kijenska@ios.edu.pl

Adres: Department of Environmental Chemistry and Risk Assessment

Krucza 5/11D str., 00-548 Warsaw, Poland

pl_PLPolish